โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” สร้างรายได้ช่วงว่างจากการเรียน…


สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”
สร้างรายได้ช่วงว่างจากการเรียน…
—————————-
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง พร้อมฝึกการทำงาน เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ Smart Job Center
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนหรือ ช่วงที่ว่างจากการเรียน ตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบ และสร้างวินัยในตนเอง อีกทั้ง ยังทำให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้ ตลอดจนเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 57 แห่ง 81 ตำแหน่ง 1,381 อัตรา แยกเป็น หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 9 แห่ง หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 48 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 643 คน แยกเป็น อายุ 15 – 17 ปี จำนวน 212 คน อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 431 คน นักเรียน/นักศึกษา ได้งานทำทั้งหมด จำนวน 239 คน สามารถสร้างรายได้กว่า 1,852,890 บาท (ข้อมูลระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 5 มี.ค. 61 )
เงื่อนไขในการจ้างงาน คือ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป หากทำงาน ในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 150 บาท กรณีทำงาน ในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยลักษณะงานที่สามารถทำได้ เป็นงานในกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร งานห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย


จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ E-mail : [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2744-6 ต่อ 25 หรือ 26 ทุกวันเวลาราชการ หรือ ไอดีไลน์ @doecmi