จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” หวังลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด ขณะที่ ผู้ว่าฯ เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมคุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนต่ำกว่า 20 ปี เด็ดขาด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งกำหนดช่วงที่จะควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายนนี้ โดยจะมีการพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด จราจร และสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการจัดนิทรรศการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และความสำคัญของการทำประกันภัย ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ) ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยตั้งเป้าลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะเดียวกัน จะกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

สำหรับ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องกรณีที่มีการเกิดอันควรสงสัยว่าเกิดจากการเมาสุรา ให้มีการตรวจวัดปริมาณมาจากผู้ขับขี่ทุกราย จัดทำ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” , การจัดตั้ง “ด่านชุมชน” นโยบายประชารัฐ ใช้สถาบันครอบครัวในการควบคุมปัจจัยความเสี่ยง , กำหนดเขตเล่นน้ำปลอดภัย (Zoning) , กำหนดให้มี 1 อำเภอ 1 ลานกิจกรรม จุดตรวจบูรณาการ 47 จุด เน้นจิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” 2.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ มาตรการถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” , ตรวจสอบ ปรับปรุง จุดเสี่ยง – แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ สำรวจ , ตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ , ตั้งศูนย์ฯ ดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะดอยที่เป็นสถานที่สำคัญ 5 ดอย ได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยม่อนแจ่ม และบ้านแม่กำปองอย่างเข้มงวด 3.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ได้แก่ กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาล , ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และให้รถทุกคันทำประกันภัยภาคบังคับ 4.) มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้แก่ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมกับหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ , ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อนให้เช่ารถทุกครั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 5.) มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งการตรวจเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น 6.) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน , จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร , ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 มาตรการบังคับใช้กฎหมายตรวจจับ – ปรับ ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ด้วยกล้อง CCTV ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกล้องครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และเน้นยังจุดในเขตเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แบ่งกลุ่มอำเภอเฝ้าระวังเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A คือ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ เชียงดาว ฝาง แม่ริม สันป่าตอง แม่อาย เมืองเชียงใหม่ สันทราย และดอยสะเก็ด , กลุ่ม B คือ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับสูงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ พร้าว , กลุ่ม C คือ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับน้อยถึงปานกลาง จำนวน 16 อำเภอ ได้แก่ กัลยาณิวัฒนา เวียงแหง แม่วาง อมก๋อย แม่แจ่ม สันกำแพง แม่ออน สะเมิง ไชยปราการ ดอยหล่อ ดอยเต่า หางดง ฮอด แม่แตง จอมทอง และสารภี , กลุ่ม D คือ อำเภอที่ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งสองเทศกาล โดยได้เน้นย้ำขอให้อำเภอกลุ่ม A และ B ให้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานเป็นพิเศษ และจัดทำแผนการระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่โดยละเอียด พร้อมทั้งชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง ตลอดจน ได้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานมาตรการชุมชนและสังคม เน้นการใช้ “สถาบันครอบครัว” ดูแล ตักเตือน ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในถนนสายหลัก ให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย และวางแผนการตั้ง จุดตรวจหลัก จุดสกัด จุดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับคุมเข้มการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยจะให้มีการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของร้านค้าที่จำหน่ายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ได้เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาช่วยกันรณรงค์ในป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งขอให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ได้รับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
/////////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
5 เมษายน 2561