ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑

ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการ  ขนส่งเชียงใหม่รวมพลังแห่งความภักดี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  การบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งที่  ๓๔ กำหนดจัดในวันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  (แม่เหียะ)  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๑  นอกจากนี้  กิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และเนื่องในโอกาสวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ตรงกับวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ  ๑๐๗  ปีอีกด้วย  ดังนั้น  จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน  ดังเช่นที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่  ๓๓  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น  ๘๕  ราย  ได้รับโลหิตจำนวน  ๖๗  ยูนิต  คิดเป็นปริมาตร  ๒๖,๘๐๐  ซีซี  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

สอบถามโทร. ๐-๕๓๒๗-๘๒๖๕  และ  ๐๘-๑๗๒๑-๗๙๙๙

———————————————-