!!!!!ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขออกเตือนและประชาสัมพันธ์นะครับ !!!!!


!!!!!ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขออกเตือนและประชาสัมพันธ์นะครับ !!!!!
โดยวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (งานกฎหมาย และกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน 10 ร้าน พบว่า เจ้าของร้าน/พนักงานจำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยังไม่เข้าใจกฏหมาย เช่นเรื่องการจำหน่ายสุรานอกเวลาห้ามขาย การโฆษณาโลโก้เครื่องดื่ม เข้าใจผิดว่าสื่อที่มาจากบริษัทเครื่องแอลกอฮอล์ไม่ผิดกฏหมายการโชว์ยาสูบแบบยาเส้นใส่ในถุงและ ฯลฯ จึงเป็นการดีมากที่ มาตรวจเตือนประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 11-16จะมีทีมบูรณาการ ตำรวจ สาธารณสุข สรรพสามิต ปกครอง ฯลฯ จะออกดำเนินการตรวจจับ ขอแจ้งฮื้อปี้น้องได้รับทราบเน้อ ฮื้อแก้ไขดำเนินการฮื้อถูกต้องก่อนถูกจับปรับเสียทั้งเงินนั้กขนาดตั้งแต่50,000บาทขึ้นไป และเสียเวลา ตวย ถ้าสงสัยไม่เข้าใจโทรไปที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 หรือ 02-590-3342 เน้อครับ