เปิดโครงการสร้างจิตรสำนึกของความปลอดภัยด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน กองบิน 41 โดยมี


นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตรสำนึกของความปลอดภัยด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน กองบิน 41 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการสร้างจิตรสำนึกความปลอดภัย ด้านจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยทุกคน กองบิน 41 ทางนิรภัย กองบิน 41 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ฯ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561