ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวบันเทิงและกีฬา ข่าวรอบรั้วภูธร

คณะสงฆ์นำสื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุกแขนงและผู้มีจิตศรัทธา รวมพลังจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแท่นอ.เมืองร้อยเอ็ด/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/

คณะสงฆ์นำสื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุกแขนงและผู้มีจิตศรัทธา รวมพลังจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแท่นอ.เมืองร้อยเอ็ด

/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/

ดร.สกล-พศพงศ์-บุษกร เผยงานทอดผ้าป่าการศึกษาที่ร.ร.บ้านโนนแท่น สพป.รอ.เขต.1/nuk-bopit/

คณะสงฆ์ ผอ.สพป.รอ.เขต1,ผอ.สวท.FM94นำสื่อ
ผู้มีจิตศรัทธาชาวบ้านโนนแท่นทอดผ้าป่าการศึกษาร.ร.บ้านโนนแท่นอ.เมืองร้อยเอ็ด/nuk-bopit

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นประธานใน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแท่น

โดยการดำเนินงานของ นายพศพงศ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฯ นางสาวบุษกร แสนยะบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแท่น นายเสงี่ยม กิจชำนาญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ และชาวบ้าน ร่วมมือกัน โดยมีประธานสงฆ์ พระครูอุดมโชติกุล พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น หลวงพ่อชุด วัดบ้านดู่

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พิธีเปิด และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยสื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุกแขนง อาทิ สมาคมสื่อมวลชนร้อยเอ็ด,ชมรมสื่อออนไลน์IT,ชมรมสื่อสร้างสรรค์ร้อยเอ็ด,กมลเคเบิ้ลทีวี,เสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านโนนแท่น บ้านดู่ บ้านบัวและบ้านเกล็ดลิ่น ประสานงานโดย นายคมกฤช พวงศรีเคน NBT ปชส.ร้อยเอ็ด

นายพศพงศ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคี กล่าวรายงานว่า.- ด้วยคณะสงฆ์สื่อมวลชนร้อยเอ็ด ทุกแขนง โดยการประสานงานของ นายคมกฤช พวงศรีเคน ผู้สื่อข่าว NBT สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนแท่น โดยนางสาวบุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและคณะ ครูบุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ชาวบ้านชุมชนบ้านโนนแท่น บ้านดู่ บ้านบัวและบ้านเกล็ดลิ่น

โดยเห็นพ้องต้องกันว่า กิจกรรมการช่วยเหลือ ทางด้านการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนหนึ่ง ที่ทางคณะสื่อมวลชนร้อยเอ็ด มองเห็น และควรให้การช่วยเหลือ โดยการรวมใจกัน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนแท่นขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วของโรงเรียน และกิจกรรม สันทนาการ อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี ของคณะสื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุดแขนง

ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวเปิดว่า.-การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้ และด้านปัจจัย ที่ส่งเสริมสนับสนุนก็มีความสำคัญเพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม อย่างเต็มศักยภาพอันจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นวิธีที่ดีในการสานพลังประชารัฐร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีความขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีทุกท่านคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายที่ได้ขับเคลื่อนผลักดันให้กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างดีด้วยแรงศรัทธาจากทุกท่าน

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-