ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลแว้งร่วมกับเทศบาลตำบลแว้งจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนแว้งที่รัก ครั้งที่ 1


ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลแว้งร่วมกับเทศบาลตำบลแว้งจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนแว้งที่รัก ครั้งที่ 1

ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนแว้งที่รัก ครั้งที่ 1 โดยมี นายวีรเทพ นราวิทเสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พันโทกรินทร์ อุตสาหะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 หน่วยกองกำลัง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชมรมนักวิ่งจากหลายๆจังหวัดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้ได้นำแนวทางประชารัฐมาใช้โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน โดยมีการจัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ประเภทชายจำนวน 6 รุ่น และหญิง จำนวน 5 รุ่น รวมจำนวน 600 คน โดยลำดับที่ 1-5ได้รับเหรียญรางวัล เงินรางวัล และถ้วยรางวัล ลำดับที่ 6-10 ได้รับเหรียญรางวัล ของที่ระลึก ประเภทที่ 2 ฟันรัน 3.8 กิโลเมตร ประเภทชายจำนวน 6 รุ่น และ หญิง จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 200 คน โดยลำดับที่ 1-5 ได้รับเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล ลำดับที่ 6-10 ได้รับเหรียญรางวัลและของที่ระลึก

ในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนแว้งที่รัก ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ให้ความสำคัญของการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอแว้งในเรื่องการออกกำลังกายการท่องเที่ยวอีกด้วย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส