ข่าวบันเทิงและกีฬา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรองเง็ง-มวยไทยสานสายใยสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรองเง็ง-มวยไทยสานสายใยสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม
ณ โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ หมู่ 5 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรองเง็ง-มวยไทยสานสายใยสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม โดยมี นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี นายบือราเฮง ยูโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้านตาเซะเหนือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชนให้การต้อนรับ
การจัดงานโครงการรองเง็ง- มวยไทยสานสายใยสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม ในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องไทยมุสลิม ให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนบ้านตาเซะเหนือและชุมชนโดยรอบสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขลดการหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้โรงเรียนมีระบบและกลไก ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายครบถ้วน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั้งในและนอกพื้นที่ ปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องสามารถแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี บนพื้นพื้นฐานกฎหมายเดียวกันอีกด้วย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส