ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion75 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion75 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development จัดโดยสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศ การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติในการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21” และการประชุมโต๊ะกลมเรื่อง “บทบาทงานด้านนิติบัญญัติในนโยบายเยาวชน” ซึ่งผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ช่องทางการทูตรัฐสภาในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีเวทีสำหรับสมาชิกรัฐสภาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและสันติภาพในประชาคมระหว่างประเทศ และสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพและเป็นพลวัต
การประชุม International Forum on Parliamentarism Development ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของงานนิติบัญญัติในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีผู้ข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 550 คน จาก 83 ประเทศทั่วโลก และองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 11 องค์การ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน