จังหวัดระนอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับพันตำรวจเอก วีรยศ การุณยธร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนจังหวัดระนอง แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจตามนโยบายของรัฐบาล

จากนั้น คณะกรรมาธิการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และจุดตรวจท่าเรือศุลกากรจังหวัดระนอง

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไปภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน