Uncategorized

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการรัฐ ระยะที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการรัฐ ระยะที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางชัญญษพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ และผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอนุมัติในหลักการ การดำเนินงานตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือของภาครัฐโดยการพักดันให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต เพราะถ้าเราต้องการความยั่งยืน ความมั่นคง พี่น้องประชาชนทุกคนต้องน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในรัชกาลที่ 9 มาใช้

เพราะแนวทางที่พระองค์พระราชทานนี้ถือเป็นวัคซีนสำคัญที่จะคุ้มครองให้ประชาชนมีความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิต มีความพอเพียงและเพียงพอ หลุดรอดพ้นจากภาวะหนี้สิน และมีความสุขอย่างแท้จริง //// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////