ร้อยเอ็ดจัดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ การทะเลาะวิวาทและขยะ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


ร้อยเอ็ดจัดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ การทะเลาะวิวาทและขยะ

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ร่วมพิธี นายเจนเจตน์ เจตนาวิน นายอำเภอเมือง และหน.ส่วนราชการ จำนวน ๗ คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร, ข้าราชการของ, ผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เคยผ่านการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๑๕ คน

โดยพลตรี ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นำคณะวิทยากร ประกอบด้วย ดาบตำรวจเอ็มไพร์ จันทมูล ,นายโกศล บุตนุ, พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ,นายธงชัย เทศสิงห์, นายอนันต์ เจริญแก่นทราย, นายศรายุทธ์ อันทะไชย์ และ ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า บรรยายปัญหายาเสพติด, สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย ทบทวนประเด็นปัญหาของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด การแบ่งกลุ่มรายตำบล ประชุมกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลการประชุมหน้าชั้นเรียน เพื่อติดตามผลการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ การทะเลาะวิวาทและขยะ

สำหรับ<ศาสตร์พระราชา>ที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน ระเบิดจากข้างใน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขยันหมั่นเพียร เกษตรอินทรีย์ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การสร้างภูมิคุ้มกัน การใช้พลังงานทดแทน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสา ความจริงใจต่อกัน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะชี้แจงน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักทรงงาน ๒๓ ประการ สู่การปฏิบัติตามรอยในหลวง ร.๙ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เดินทางมาพบปะตรวจเยี่ยม สร้างความอบอุ่นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082139–