กิจกรรม SHOP TALK เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรถฮาร์เล่ย์- เดวิดสัน รวมถึงอัพเดทเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถโดยในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ริชโค่


บริษัท ริชโค่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั ้งอย่ำงเป็นทำงกำร ของ
รถจักรยำนยนต์ ฮำร์เล่ย์ – เดวิดสัน แห่งเดียวในภำคเหนือ จัดกิจกรรม SHOP TALK เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับรถฮำร์เล่ย์-
เดวิดสัน รวมถึงอัพเดทเทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับรถโดยในวันที่ 17 มีนำคม 2561 ริชโค่ ได้จัด SHOP TALK 5 :
ZOOM IN 2018 SOFTAIL® เพื่อน ำเสนอสุดยอดนวัตกรรมเครื่องยนต์ MILWAUKEE-EIGHT® ที่บรรจุใน รถฮำร์
เล่ย์-เดวิดสัน ตระกูล SOFTAIL® ซึ่งในครั ้งนี ้ ทำงริชโค่ได้น ำเทคโนโลยีINTERACTIVE X-RAY SLIDER มำเป็นสื่อ
ประกอบกำรพรีเซ้นท์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวฯ จะถูกใช้เป็นครั ้งแรกในงำนนี ้ กำรพรีเซ็นท์สุดยอดนวัตกรรมเครื่องยนต์
MILWAUKEE-EIGHT® ผ่ำนเครื่อง INTERACTIVE X-RAY SLIDER จะท ำให้ผู้ชมเห็นส่วนด้ำนในของรถเสมือนหนึ่งดู
ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ นับเป็นอีกก้ำวที่แปลกใหม่และไม่เคยมีมำก่อนในประเทศไทย

 

บริษัท ริชโค่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำน เข้ำร่วมท ำข่ำวในงำน SHOP TALK 5 : ZOOM IN
2018 SOFTAIL® รอบสื่อมวลชน วันที่ 17 มีนำคม 2561 เวลำ 13.30 น. ณ โชว์รูม ริชโค่ ฮำร์เล่ย์-เดวิดสัน เชียงใหม่ โดย
ท่ำนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ สุคนธำ ชัยค ำ -กิ๊ฟ แผนกกำรตลำด โทร. 093 161 4629 / ID Line : 0814720472
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงสุคนธำ ชัยค ำ)
Marketing Executive

 

84012_84008_83997_83990_83954_18.03.08 จดหมายเชิญนักข่าว Shop Talk 5

 

https://youtu.be/CIWyiMWoTyQ