ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย27แห่ง15อำเภอ/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย27แห่ง15อำเภอ

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกซ้อมรับมืออุทกภัย/NBTV๑๐๑news/nuk-bopit/report/0817082129-

เมื่อวันนี้ พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับจังหวัด สถานการณ์อุทกภัย การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise:FEX โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับดีเด่นจำนวน 27 แห่ง จาก 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรีอำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอหนองฮีอำเภอทุ่งเขาหลวง

นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ. 2550 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม และให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562 ขึ้นโดยในปีนี้ เป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากในจังหวัดพิจารณานาแล้ว เห็นว่าอุทกภัย เป็นภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่ และมีความเหมาะสมกับการฝึกกลไกการทำงานของศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

โดยกำหนด รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุและระบบการติดต่อสื่อสารในการเตรียมการป้องกันและประสาน การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานปฏิบัติการหลักและหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุแผนปฏิบัติการในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ

3 เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติประสานงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม ต่อการปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและภายหลังที่ผ่านพ้นไปแล้ว

โดยในวันนี้ได้มี การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 ในสถานการณ์อุทกภัย แบ่งกลุ่มการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่กลุ่มที่ 1 กลุ่มศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอกลุ่มที่ 3 กลุ่มอำเภอตามรูปน้ำที่มีความเสี่ยงอุทกภัย และสุดท้ายประชุมประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกเกิดทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉิน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-เป็นโอกาสอันดีที่แต่ละหน่วยงานจะได้นำเอาความรู้ความสามารถตามมาด้านหน้าที่มาร่วมบูรณาการ ฝึกการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่การวางแผน ซักซ้อมและเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือต่างๆให้เป็นระบบการต่อเหตุการณ์ สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน 0817082139–