Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว.โดย ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่,ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น,นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ อ.ตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์และสถาบันหลักของชาติ

– เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว.โดย ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่,ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น,นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ อ.ตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์และสถาบันหลักของชาติ โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานฯ ซึ่งมีชุดวิทยากร “ขุนศึกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ “เข้าบรรยายในครั้งนี้ และมีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐๐ คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตากฟ้า จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย