จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามแผนปฏิรูปประเทศ”


ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามแผนปฏิรูปประเทศ” โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่สาม การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน