ข่าวรัฐสภา

กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบาสำหรับรัฐสภาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน สหประชาชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบาในภูมิภาค
ทั้งนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินการของประเทศไทย ทั้งด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนากฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตกลง การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ การสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของภาคเอกชน รวมทั้ง บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อการแก้ปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบาในภูมิภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและพัฒนาความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน