Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ

เมื่อ 7 พ.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ต.สุทธิวัฒน์ สิทธิบุญ น.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.สุจริต คำพรหม รอง หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ล.พ. และชุดวิทยากรขับเคลื่อนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ที่รับผิดชอบในพื้นที่ จว.ล.พ. จำนวน 51 นาย เข้าร่วมการประชุมสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่ จว.ล.พ. เวทีที่ 3 ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “ วิถีไทย วิถีพอเพียง ” เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องของชุดวิทยากรฯ พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ณ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ศาลาประชาคม ศาลากลาง จว.ล.พ. โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 55 นาย

cr  @Nopadol 3243 / Aey