ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแกง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตาม วิถีไทยนิยม ยั่งยืน
จากการที่รัฐบาลได้มี นโยบายให้ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานตามกรอบนโยบายการทำงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขึ้นทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเวทีของทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล ทั้ง 15 อำเภอ จำนวน 131 ทีม รวม 1,535 หมู่บ้าน
ซึ่งในกิจกรรม นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้พาคณะของ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแก่ง ที่มีวิถีชีวิตในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงาม

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////