Uncategorized

สตูล กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

สตูล กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
เมื่อเวลา 10.30น.วันนี้ 7 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 11 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกวัชรพงษ์ จันทร์หอมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่าวบัญชาการทหารพัฒนาได้เดินทางพบปะคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และราษฎร เพื่อส่งมอบโครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ได้แก่โครงการสนับสนุนโครงการสร้างพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ได้แก่โครงการอาคารบริการน้ำดื่มด้วบระบบ Softener กำลังผลิต 250 ลิตร / ชั่วโมง และถังกักเก็บน้ำ PE ขนาด3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็อกกว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวสูง 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมขนาดเล็ก นอกจากนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้มีพระราชดำริทรงก่อตั้งขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาความขาดแคลนในหลายๆด้านให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี้ จึงเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีนโยบาย มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับผิดชอบดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบทุกมิติตามภารกิจและขีดความสามารถที่ดำเนินการได้ โดยส่งมอบโครงการ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล