Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสากเหล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสากเหล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสากเหล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเข้าชี้แจงภารกิจหน้าที่ และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก โดยมีน.ส.ปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนงานการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 ประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านหนี้สินเกษตรกร 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ชึ่งปัญหาหลักของอำเภอสากเหล็ก คือปัญหาด้านหนี้สินมีจำนวนคดี 40 คดี ส่วนใหญ่ถูกยึดทรัพย์เพราะค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากถูกยึดรถยนต์คันที่เช่าชื้อแล้ว ยังคงมีส่วนต่างที่ต้องรับผิดชอบ นำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนต่างเพิ่มเติม
*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ขั้นตอนวิธีการขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้นำท้องที่เข้าใจแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประเด็นปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง