Uncategorized

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน”

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงริเริ่มนำระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียน
วันนี้ (7 มิ.ย.2561) ที่ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุตรดิตถ์ จำกัด นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อ 7 มิถุนายน 2534 สร้างความรู้และและนำระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์มาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความสามัคคี มีวินัย สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อสนองแนวพระปณิธานของพระองค์

นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ที่บ้านภูต่าง หรือโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ให้มีการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้นำแนวทางการดำเนินการจากแนวพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้ ซึ่งประสบผลสำเร็จ

จนกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปขยายผลดำเนินการทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน 49 จังหวัด รวม 444 แห่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์

จึงกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการสหกรณ์นักเรียน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” การประกวดวาดภาพระบายสี “สหกรณ์ในฝัน” การประกวดเรียงความ “สหกรณ์ในฝัน” และกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายทั่วประเทศต่อไป
*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว