Uncategorized

ลงนามความร่วมมือปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่ายรวบรวมผลผลิต

ลงนามความร่วมมือปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่ายรวบรวมผลผลิต
เมื่อ 6 มิ.ย.2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการรวบรวมข้าวโพด ชี้แจ้งถึงความสำเร็จและอุปสรรค หลังช่วงนาปรังหรือแล้งที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรเมือง

ตรอน จำกัด เป็นแม่ข่ายส่งเสริมให้ชาวนา 6 อำเภอ คือ อ.ตรอน, พิชัย, ทองแสนขัน, ท่าปลา, ฟากท่า และ อ.น้ำปาด ในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์

นายถาพร กล่าวว่า ในช่วงแล้งที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั้ง 16 แห่ง 6 อำเภอ ได้ปรับที่นามาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดหลังนา ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย และยังดำเนินการตามโครงการ “แก้มลิงผลผลิตทางการเกษตร” หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมผลผลิต เป็นแหล่งดูดซับผลผลิตไปเก็บไว้เป็นตัวช่วยเรื่องกลไกราคา เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร ผลการดำเนินงานพบว่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 47 ล้านบาท ผลผลิตไร่ละ 1.5 ตัน ความชื้น 30% รับซื้อกิโลกรัมละ 7 บาท หรือ 10,000 บาท/ไร่ ซึ่งดีกว่าการปลูกข้าว

ดังนั้นในช่วงนาปีฤดูกาลนี้ ชาวนาจึงพร้อมใจลงนามความร่วมมือ (MOU) ปรับนาดอนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ อายุไม่ต่ำกว่า 130 วัน ลดพื้นที่นา เป็นการรวมกลุ่มปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งคาดว่าผลผลิตมากถึง 1 หมื่นตัน หรือมากกว่า 1 หมื่นไร่

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด มีศักยภาพในการเป็นแม่ข่ายรวบรวมผลผลิตข้าวโพด ทั้งซื้อ รับซื้อ ตราชั่ง ลานตาก แต่ยังขาดไซโล ในการอบข้าวโพด หากได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรทันปีการผลิต 2561 นี้ จะทำให้ชาวนามีแหล่งอบข้าวโพด ลดความชื้นก่อนส่งขาย สร้างรายได้เพิ่มมากถึงไร่ละ 15,000 บาท

*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว