Uncategorized

เชียงรายปลุกปลุกนิยมไทยจัดเสวนา”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”

เชียงรายปลุกปลุกนิยมไทยจัดเสวนา”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”

วันนี้ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ตำบล ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย นาย
ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางเป็นประธานเปิดโคางการ”ตามรอย
เส้นทางพญามังรายมหาราช” มีนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย

นายชินทร์ แจ่มจิตต์ ปราชญ์ท้องถิ่นเชียงราย อาจารย์อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ นายกิตติ ทิศกุล
นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และตัวแทนเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ให้การต้อนรับและร่วมงาน
การจัดเสวนา”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”นั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่ง
เสริมให้ประชาชนเที่ยวไทย กินของไทยตามกระแสนิยมหลังละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพ
สันนิวาสที่จบลงไปแล้วได้ปลุกกระแสให้ผู้คนสนใจไปท่องเที่ยวในเมืองรอง ทั้งเป็นการเทิดพระ
เกียรติพญามังรายมหาราชและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน เพื่อให้ชาว
เชียงรายตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติบ้าน
เมือง โดยปัจจุบันยังมีสัญญาลักษณ์ต่างๆ อาทิภาพวาด อนุสาวรีย์ รูปจำลอง ภาพเขียนที่เล่าเรื่อง
ราวต่างๆของพระองค์ผ่านกาลเวลา นอกจากนี้ยังมีจุดกำเนิดของตระกูลพญามังรายที่ดอยตุง จุด
กำเนิดเมืองเชียงรายที่ดอยจอมทอง เมืองเชียงแสนที่พญามังรายโปรดให้พญาแสนภูสร้างขึ้น คุ้ม
พญามังราย สถูปพญามังรายซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช

ทั้งนี้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนสิ้งก้อสร้างที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์สามารถนำมาต่อยอดเพื่อ
ให้เกิดการท่องเที่ยวผลักดันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวสู่การแข้งขันระดับภูมิภาค วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นซึ่งถือเป็นการประชุมเสวนาครั้งแรก
หลังจากพิธีเปิดโครงการ”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”ได้เสร็จสิ้นลง

นายภาสกร ได้
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ”แหล่งท่องเที่ยว”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช” ขณะที่ทางวัฒ
ธรรมจังหวัดเชียงรายยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าความเป็นมาเป็นไปกว่าจะมาเป็นประเทศไทยใน
ปัจจุบันซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอันมาก………

จักรภัทร แสนภูธร ข่าว/ภาพ