“ยโสธรอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ”


“ยโสธรอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ”ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 7 มิถุนายน 2562เวลา 09.00 น.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวว่าอาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต โดยในแต่ละวันมนุษย์จำเป็นต้องใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมต่างๆดังนั้นสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ การที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารทีเหมาะสมกับวัย กับความต้องการของร่างกายจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่จะบริโภคที่ถูกต้องตามหลักคุณค่าอาหารและโภชนาการ

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าอาหารและโภชนาการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดภาวพความเสี่ยงต่อโรคต่างๆชึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมายได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคณค่าอาหารและโภชนาการให้กับคนในครอบครัวและชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) กลุ่มผู้นำสตรี อบจ.ยโสธร และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอกุดชุม จำนวน 260 คน โดยไดัรับความอนุเคราะห์จากนายถนอม ศรีชนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ในการใช้สถานที่จัดอบรม

พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

,