ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร เกษตรกร

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


ติวเข้มกองทุนหมุนเวียนโดย สมบูรณ์ กสจ.รอ.

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 9:30 นายทวี จงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

โดยการดำเนินงานของ นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนหรืออบก. ส่วนจังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 26 สาขา เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 81 คน

นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนพ. ศ. 2561 ตลอดจน มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนหรืออบก. ส่วนจังหวัด จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-ตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และฝึกปฏิบัติจากกรณีตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์เรื่องของผู้กู้ได้โดยถูกต้อง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ลดน้อยลงหรือหมดไปได้

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–