Uncategorized

“ผู้ใจบุญมอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโท้ง เพราะประทับใจในการบริการประชาชน”

“ผู้ใจบุญมอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโท้ง เพราะประทับใจในการบริการประชาชน”
เมื่อวันที่ 5พค 2561 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโท้ง หมู 8 ตำบล ท่าขุนราม อ เมือง กำแพงเพชร นาง ชลพิชา เล็กสายเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโท้ง .นางนิภา เครือข้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางภรรษนันท์ ปาสร้อย พยาบาลชำนาญการ น ส พรทิภา พลูทอง นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกันรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากผู้ใจบุญซึ่งเป็นลูกหลานของ แม่บุญชู ผ่องโสฤทธิรงค์ นำคณะโดย นายเสฎฐวุฒิ ผ่องโสฤทธิรงค์ เป็นลูกชาย ของแม่บุญชู ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา คุณแม่บุญชู ผ่องโสฤทธิรวค์ ได้เคยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำโท้ง แห่งนี้และมีความประทับใจในการดูแลรักษาการเอาใจใส่คนไข้เป็นอย่างดีจึงได้บอกกล่าวกับลูกหลาน ที่พอมีฐานะช่วยเหลือสังคมได้ว่า เมื่อมีโอกาสให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตชาวบ้านแก่โรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันนางบุญชูได้เสียชีวิตไปแล้ว และวันนี้นายเสฎฐวุฒิ ผ่องโสฤทธิรงค์ และญาติๆที่อยู่ จังหสัดเชียงราย และกรุงเทพซึ่งเป็นลูกหลานได้ร่วมด้วยช่วยกันซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 6 รายการ มี
-เครื่องกระตุกหัวใจแบบ เออีดี จำนวน 1 เครื่อง
-เครื่องวัดความดัน ดิจิตอลแบบสอดแขน 1 เครื่อง
-เครื่องวัดความดัน ดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง
-เครื่องวัดความดันแบบปรอท 1 เครื่อง
-เตียงตรวจการตั้งครรภ์ 1 ชุด
-ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง
รวมมูลค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดกว่า 100,000 บาท นางชลพิชา เล็กสายเพ็ง ผู้อำนวยการ ฯ กล่าวว่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการได้จำนวนมาก จึงขอขอบคุณผู้มีใจกุศลแทนชาวบ้านด้วย ในการรับมอบครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนมาร่วมรับมอบด้วย

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน