“ผู้ตรวจราชการก.เกษตรลงพื้นที่แปลงใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น”


“ผู้ตรวจราชการก.เกษตรลงพื้นที่แปลงใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น”
วันที่ 8พฤษภาคม2561นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ นายคำสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ม.6 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พื้นที่โครงการแปลงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น กว่า 6,800 ไร่เกษตรกร 495ราย ใน 3 ชนิดพืชได้แก่ ข้าว มะม่วง ลำไย ในพื้นที่ ตำบลได้แก่ต.สันทราย ต.ป่าไหน่ ต.เวียง
ที่ผ่านมาการดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ นั้นอำเภอพร้าวโดยเฉพาะข้าวดำเนินการเข้าปีที่ 3 มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักพร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึง โครงการชลประทานเชียงใหม่ที่คอยดูแลการบริหารการจัสรรน้ำ น้ำต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋นที่มีความจุ5.3 ล้านลบ.ม.ให้เพียงพอ และให้สอดคล้องกับความต้องการ ตามสภาพภูมิสังคม ชนิดพืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 คือ ด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มาตรฐานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตการตลาด รวมถึงการบริหารทรัพยากรน้ำ มีข้อตกลงร่วมกัน เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำเกิดความยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

cr @สมพล แสนคำ