ข่าวเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญีปุ่นและกรมการพัฒนาชุมชนในการติดตามโครงการ D-HOPE

พช เชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญีปุ่นและกรมการพัฒนาชุมชนในการติดตามโครงการ D-HOPE

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Koichi Miyoshi หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ Ms.Yumiko Okabe ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Mr.Yoshihiro Ozaki ผู้ประสานงานโครงการ คณะจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และนางสาวสมัชญา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่โครงการ นายภัทรพงศ์ เชาว์ไว ผู้ช่วยโครงการ และ นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง คณะจากกรมการพัฒนุชมชน ในการเข้าพบคารวะเนื่องในโอกาสติดตามการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) โดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hands-On Exhibition : D-HOPE)มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายโดยผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ(D-HOPE : Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง ในปี2561 เพื่อต่อยอดกิจกรรมโครงการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป โดยในการนี้ มีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใม่ พร้อมด้วย นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์