ราชบุรี/เปิดโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อม จังหวัดราชบุรี


ราชบุรี/เปิดโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อม จังหวัดราชบุรี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อมจังหวัดราชบุรี
การกำจัดผักตบชวาถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ทุกจังหวัดเร่งรัดในการแก้ป๊ญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆสร้างปัญหาอย่างมากมายทั้งการสัญจรทางน้ำการสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆในฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยมีนายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ยจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เหื่อให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอวัดเพลง ลงแม่น้ำแม่กลองได้สะดวกป้องกันเกิดอุทกภัยในพื้นที่และเพื่อให้การสันจรทางน้ำให้สะดวกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีสถานณ์การน้ำท่วมน้ำแล้งและภัยพิบัติเกิดขึ้นซัำซากสาเหตุสำคัญมาจากน้ำตื้นเขินของแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชมีข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาร่วมโครงการในครั้งนี้

…..นายสุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน