กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.ธัชชัย ปากาศ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า


เมื่อ 8 พ.ค.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.ธัชชัย ปากาศ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., เกษตร จว.ล.พ., สหกรณ์ จว.ล.พ., อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ประธานสภาเกษตรกร จว.ล.พ., สนง.ธ.ก.ส.จว.ล.พ., สนง.ท้องถิ่น จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 (ข้าว (นาปรัง), กระเทียม, หอมแดง และลำไย) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey