ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย บี (ชั้น 2) โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย” (จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง และสงขลา) โดยมี พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา
การจัดเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำและระบบโลจิสติกส์ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการสนับสนุนและผลักดันในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน

Comments are closed.