จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ตำรวจภูธรภาค 4 กองบิน 23


วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ตำรวจภูธรภาค 4 กองบิน 23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พลเอก คณิต สาพิทักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชมรม สมาคม อปพร. อสม. สื่อมวลชน ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ จำนวน 2,300 คนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพั นเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคง
ทั้งนี้ ก่อนการสัมมนา พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน