แถลง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.25 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับ เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณาในวาระที่ 2-3 ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. …. นอกจากนี้ จะมีการรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำหรับในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 17 คน จากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 16 คน และจาก วิป สนช. จำนวน 1 คน กำหนดดำเนินงานภายใน 60 วัน จากนั้น คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบประมาณวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว อาทิ เรื่อง แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย เรื่อง การจัดลำดับความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า วิป สนช. ยังมีการพิจารณากฎหมายอีก 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาราเคช มีทั้งหมด 5 มาตรา คาดว่าจะบรรรจุเข้าวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน