จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12)


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
– จุดที่ 1 พบปะประชาชน จำนวน 150 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด นางสุรินทร์ เตชะพงษ์ ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชน พบปัญหาหลักๆ ดังนี้ 1. ปัญหาคมนาคมและไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ไม่สามารถสร้างถนนและไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้
2. ขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เนื่องจากพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่า
จากนั้น คณะอนุกรรมการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของชาวบ้านในพื้นที่
– จุดที่ 2 พบปะประชาชน จำนวน 150 คน ณ วัดบ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสันกำแพง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันกำแพง ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชน พบปัญหาหลักๆ ดังนี้
1. น้ำประปา คือ ขอให้ซ่อมแซมน้ำประปา ให้สามารถมีน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างทั่วถึง
2. ระบบระบายน้ำ ขอให้ทำทางระบบระบายน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ จะนำเงินจำนวน 200,000 บาท ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว เพื่อนำใช้ซ่อมแซมทั้ง 2 โครงการข้างต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม ต่อไป
จากนั้น คณะอนุกรรมการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน เช่น การเย็บทำกระเป๋า เป็นต้น

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน