คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปิดโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี 2561


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 28 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปิดโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบุตรธิดา ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 62 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อแบ่งเบาภาระและลดความกังวลในด้านการดูแลบุตร ธิดาในระหว่างปิดภาคเรียน โดยมี นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และนายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวรายงาน

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน