ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และนายแพทย์บูรพา รัตน์นราธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด และคณะ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และนายแพทย์บูรพา รัตน์นราธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด และคณะ เพื่อขอให้ช่วยพิจารณาสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง และถนนรอบเกาะช้าง จังหวัดตราด สืบเนื่องจากการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในประเด็น “สะพานข้ามช่องเกาะช้าง และทางเชื่อมต่อถนนรอบเกาะช้าง” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวเกาะช้างซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมูลค่ารวมมากกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งการโดยสารทางเรือเพียงทางเดียวไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคนได้อย่างเพียงพอ จึงขอให้ทางคณะกรรมาธิการช่วยพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน