Reporter&Thai Army

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับคณะ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.35 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับคณะ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ้านนำ้ปลามุง หมู่ที่ 9 (หย่อมบ้านดอยผีลู) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านนำ้ปลามุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เขตบริการของโรงเรียนเป็นชาวเขาเผ่าลีซู เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2532 จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ
1.ระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 จำนวน 17 คน (ซึ่งจะใช้อาคารที่ก่อสร้างหลังนี้ในการจัดกิจกรรม การเรียนตามวัยรวมถึงการผักผ่อนในภาคบ่าย)
2.ระดับประถมศึกษา ป.1-6 จำนวน 21 คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 38 คน ชาย 18 คน หญิง 20 คน ครู 6 คน
การก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านนำ้ปลามุง บ้านนำ้ปลามุง(ชาวเขาเผ่าลีซู) ก่อสร้างตามดำริ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี โดย พลเอก สุรยุทธ์ ได้นำเงินจำนวน 139,276.- บาท มอบให้กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารช่างท่ี 302 กรมทหารช่างท่ี 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่งรูปแบบเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร พื้นท่ีใช้สอย 69 ตารางเมตร สำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านนำ้ปลามุง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ติดตั้งรั้วระเบียงสแตนเลสด้านหน้าอาคาร และติดตั้งบานประตูกลางของอาคาร โดยกำหนดการแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเสร็จทันการเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 และในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สมทบทุนซื้อถังบรรจุนำ้จำนวน 10 ใบ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านนำ้ปลามุง ไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

cr @Wang@Reporter”