กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง (ร.14 พัน.3) พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.ก.พ. เข้าร่วม “โครงการรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561”


เมื่อ 071300 มิ.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง (ร.14 พัน.3) พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.ก.พ. เข้าร่วม “โครงการรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561” ร่วมกับ รพ.ปางศิลาทอง,สาธารณสุขอำเภอ และ จนท.รพ.สต. ในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง ณ ห้องประชุม รพ.ปางศิลาทอง และได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณ ร.ร.อนุบาลปางศิลาทอง และ ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย