Reporter&Thai Army

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”//หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ดำเนินการส่งมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ดำเนินการส่งมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มชุมชน (ทุ่งตะพังยาง) หมู่ ๓ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศฯ และร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หมู่ ๘ บ้านไผ่วงฆ้อง ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศฯ โดยมี นายมานพ คำจั่นป้อ นายก อบต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ รับมอบถังบรรจุน้ำ พร้อมทั้งได้นำ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่จำนวนกว่า ๑๕๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย