Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมสานสายสัมพันธ์ ในกิจกรรมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมสานสายสัมพันธ์ ในกิจกรรมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา พี่น้อง ประชาชน และร่วมละศีลอดที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ได้จัดขึ้น ตามโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี พันตำรวจโท กฤษดา ใจแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอำเภอสุไหงปาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ได้มอบผลอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่างๆในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 นี้ด้วย