ข่าวรัฐสภา

ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2561

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ การติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนไทยในสาธารณรัฐสโลวีเนีย โดยมี กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน