ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วัน 8 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ และพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

– เวลา 13.30 นาฬิกา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชน จำนวน 150 คน ณ บ้านแม่ทะลุ หมู่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอาวุโสสบเมย นายวิภาสกร กิติคำ ปลัดอำเภอ และนายภาษี พิสมัย ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
1. ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร แต่ติดอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
2. ขอให้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร แต่ติดพื้นที่อยู่ในเขตป่า
– เวลา 15.00 นาฬิกา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชน ณ วัดคอนผึ้ง หมู่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอาวุโส นายประสงค์ เกิดสถาพร หัวหน้าทีมขับเคลื่อน และนางมณีรัตน์ สีทับ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้

1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ไม่มีคนรับซื้อเนื่องจากนโยบายของรัฐไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ เช่น กระเทียม
2. บัตรสวัสดิการของรัฐให้แก่คนป่วย/คนพิการ/คนยากจน (ลงทะเบียนรอบแรกไม่ทัน)
3. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่า
4. ขอให้ช่วยจัดทำฝายน้ำล้น เนื่องจากฝายเดิมทำอยู่ที่แม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำยวม ซึ่งมีความเชี่ยวแรง ทำให้ฝายที่มีอยู่เดิมได้รับความเสียหาย จึงขอเปลี่ยนเป็นฝายน้ำล้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน