ข่าวกระแสสังคม

IFEC จี้ “กรมพัฒฯ” ทบทวนคำสั่งขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

“ซีอีโอ”IFEC ยื่นเรื่องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ทบทวนคำสั่งการพิจารณา การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จากกรรมการคนหนึ่งซึ่งไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย และขอให้พิจารณาคำขอจดทะเบียนเดิมที่ขอยื่นจดมานานนับปี

วันนี้ 8 มิ.ย. 61 เมื่อเวลา 11.45 น. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC พร้อม     เข้ายื่นหนังสือถึงนายทะเบียนกรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาไม่รับขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เข้า ๒ คน) ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งบริษัทยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อรับทราบคำสั่งแล้วบริษัทได้ส่งหลักฐาน เอกสาร ขอให้ทบทวนการพิจารณาใหม่ภายในกรอบเวลา 7 วันตามที่กำหนด แต่เอกสารหลักฐานไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา การเร่งรัดออกคำสั่งโดยไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทส่งให้ทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกว่าสามหมื่นราย ตลอดจนเจ้าหนี้ของบริษัท ที่บริษัทจำต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน

นายศุภนันท์ กล่าวว่า การพิจารณาคำขอดังกล่าวทำให้กรรมการบริษัทคงเหลืออยู่เพียงเหลือ 3 คน จากที่มีอยู่จำนวน 5 คน จนไม่ครบองค์ประชุม ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการกิจการบริษัท กระทบต่อการดำเนินกิจการต่างๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้บริษัทขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการลาออก และรับคำร้องขอเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เนื่องจากกรรมการที่ดำเนินการ ไม่ได้มีหน้าที่และมีมติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใดให้กระทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและขอเพิกถอนคำขอ จดทะเบียน การกระทำดังกล่าวผู้ถือหุ้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 10 กันยายน 2561

https://youtu.be/rPT5lKkQFaU

ขอบคุณสกรุ๊ปพิเศษจาก ข่าวชัดประเด็นจริง ช่อง 13 สยามไทย

 

ภายหลังยื่นเรื่องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายศุภนันท์ เดินทางไปยื่นหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดประชุมกรรมการที่เหลือเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างยื่นเรื่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทบทวน คำสั่งการพิจารณาการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จากกรรมการคนหนึ่งซึ่งไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย และขอให้พิจารณาคำขอจดทะเบียนเดิม

“จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นายทะเบียนฯ และ/หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายก่อน และหากผลด้านกฎหมายเป็นที่สุด ก็พร้อมจะปฏิบัติตาม” นายศุภนันท์ กล่าวทิ้งท้าย