“พ่อแม่เรียนรู้คู่ลูกรัก” กิจกรรมพัฒนาสมอง เชื่อมความสัมพันธ์ รร.บ้านวังธน สพป.นศ. 2


“พ่อแม่เรียนรู้คู่ลูกรัก” กิจกรรมพัฒนาสมอง เชื่อมความสัมพันธ์ รร.บ้านวังธน สพป.นศ. 2
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ รร.บ้านวังธน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช (นศ.) เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พ่อแม่เรียนรู้คู่ลูกรัก” โดยความร่วมมือระหว่าง รร.บ้านถ้ำตลอด รร.บ้านน้ำตก รร.อนุบาลเพียรสอนศึกษา และ รร.บ้านวังธน โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 150 เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้ปกครองระดับปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของเด็กปฐมวัย พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง นับเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านปฐมวัยระดับสถานศึกษาและและการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันของโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านวังธน ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง กล่าวว่า กิจกรรม“พ่อแม่เรียนรู้คู่ลูกรัก” มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การแสดงนิทรรศการของโรงเรียนที่เข้าร่วม อีกทั้งมีฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย


และกิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณจากโรงเรียนในตำบลน้ำตก และการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูก เล่นให้มีความรู้ เรียนอย่างมีความสุข พัฒนาทั้งระบบ IQ และ EQ เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า หากเด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัยก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ปกครองถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยส่งเสริม ดูแล ประคับประคองให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของสถานศึกษา ที่ต้องขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 6 ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม”