หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล ของสโมสรลูกเสือราชวิถีสู่ปีที่ 5 ปี


วันที่ 7 เมษายน 61 เวลา 18.00น หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล ของสโมสรลูกเสือราชวิถีสู่ปีที่ 5 ปี ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม เซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่า ลาดพร้าว

โดยมี  นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์ (นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี)  ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานดำเนินงาน  นายกฤษรชฎะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน ประธานฝ่ายจัดหาทุน  นายธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศาล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสมจิตร ต่อพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  ดร.อติรุจ ขวัญเมือง  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  นายคฑาเพชร  แก่นแก้ว  ประธานฝ่ายสื่อสารมวลชน นายโชตินรินทร์  ทัศนเปรมสิน   ประธานฝ่ายสถานที่ เป็นคณะผู้จัดงาน