ข่าวรัฐสภา

ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท หน.งานจัดการเลือกตั้งได้เข้าพบและหารือ กับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท และนายประนม เทียนเจริญ หน.งานจัดการเลือกตั้งได้เข้าพบและหารือ กับท่านพลสิทธิ์ คำสอน อัยการจังหวัดชัยนาท /ท่านมนตรี สิงหะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชัยนาทและท่านจิรวิชย์ ไวเวหา อัยการจังหวัืดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ข้อ 5(2) ให้มีอัยการจังหวัดเลือกกันเองหนึ่งคนเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีมติเลือกท่านมนตรี สิงหะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชัยนาทเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทในครั้งนี้เพืี่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทต่อไป

 

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน