กระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดนโยบาย

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน