ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา และพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมของภาครัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม และเพื่อประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานในการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม
ด้าน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และเยาวชนของชาติ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการและให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้ และเพื่อให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรที่จะมีการบูรณาการระหว่างศาสนาและการศึกษา และนำศาสนามาเป็นรากฐานของการศึกษาไทย
ทั้งนี้ การสัมมนาในภาคเช้าได้มีการอภิปรายเรื่อง การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม และในภาคบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนำเอาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาต่อไป

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน