นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านออกกำลังกาย( คปส.) อำเภอสุไปงปาดี 2561


นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านออกกำลังกาย( คปส.) อำเภอสุไปงปาดี 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร เป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านออกกำลังกาย (คปส.) อำเภอสุไปงปาดี 2561 โดยมี พันตำรวจเอกภักดี ปรีชาชน ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี นายเพ็ญภาส เพชรภาน สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล และพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 500 คน  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านออกกำลังกาย (คปส.) อำเภอสุไปงปาดี 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพิ่มความรู้และทักษะการออกกำลังกาย สร้างกระแสให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเริ่มออกขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีเส้นทางถนนจารุเสถียรปลายทางหอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี และการเต้นแอโรบิก การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน อาทิการแข่งขันชักเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งกลามะพร้าว ฯลฯ สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอีกด้วย

ข่าว/กรียา/จ.นราธิวาส